Czym jest koncesja na obrót paliwami ciekłymi?

Paliwa ciekłe zwykle wykorzystywane są do napędu niektórych pojazdów maszynowych, czy też ogrzewania obiektów budowlanych. Zwykle pozyskiwane są one z przeróbki ropy naftowej w niewielkim stopniu z węgla kamiennego i brunatnego. Czym jest koncesja na obrót nimi i jakich dokładnie paliw dotyczy?

Jak powstają paliwa ciekłe?

Obecnie na naszych drogach wciąż największy odsetek pojazdów napędzany jest paliwami ciekłymi takimi jak benzyna, olej napędowy czy też gaz LPG w stanie lotnym. W dużej większości są to ciecze powstałe w wyniku destylacji ropy naftowej. Używa się ich do obsługi silników spalinowych, w ciepłownictwie czy też do rozruchu kotłów parowych. Biorąc pod uwagę różnorodność dostępnych paliw — zaliczanych do tej kategorii można zaliczyć dodatkowo mazut, naftę oraz paliwo syntetyczne. Te ostatnie powstają w wyniku syntezy chemicznej i są dobrą alternatywą do klasycznych paliw. Mowa tu o GTL — produkcie powstałym z gazu ziemnego, CTL — z węgla, BTL — z biomasy.

Czym jest koncesja i co ona reguluje?

Chcąc sprzedawać paliwa ciekłe  koniecznie trzeba posiadać ważną koncesję na obrót nimi oznaczaną skrótem OPC. Co do zasady  koncesja jest przejawem reglamentacji działalności gospodarczej dokonywanej przez państwo. Wyraża ona akt zgody władz publicznych na podjęcie i prowadzenie działalności przez określonego przedsiębiorcę. Aby otrzymać koncesję OPC, należy złożyć wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, którą wydaje Urząd Regulacji Energetyki. Jak bowiem wynika z obowiązujących przepisów (ustawa prawo energetyczne oraz o swobodzie działalności gospodarczej), w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z 15.12.2016 r., wszystkie wspomniane paliwa ciekłe wymagają posiadania koncesji OPC. Mowa tu o prowadzeniu handlu nimi zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Koncesja jest wymagana także podczas ich wytwarzania, przeładowywania, magazynowania.

Wybierz sprawdzone paliwa na każde warunki drogowe.

Zapoznaj się z naszą ofertą